งานการเจ้าหน้าที่

dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
dl
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (ในรอบ 6 เดือนแรก)
dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
dl
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
dl
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
dl
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
dl
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
dl
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
dl
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
dl
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
dl
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
dl
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
dl
คำสั่งมอบหมายงานภายใน
dl
ประกาศปรับปรุงแผนอัครากำลัง (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 3/2564
dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
dl
ประกาศปรับปรุงแผนอัครากำลัง (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 1/2564
dl
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
dl
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
dl
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
dl
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
dl
ความรู้วินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ
dl
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
dl
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
dl
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
dl
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
dl
นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
dl
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
dl
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
dl
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)