แผนจัดหาพัสดุ

dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
dl
ประกาศ เผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รถส่วนกลาง)
dl
ประกาศ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมูที่ 18 ฯ
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างออกแบบโครงการ จำนวน 9 โครงการ
dl
ประกาศ เผยแพร่เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รถบรรทุก ( ดีเซล ) 2 คัน
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม1 ปีการศึกษา 2565
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.18ฯ
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รถส่วนกลาง) ครั้งที่ 2
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ)
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างออกแบบโครงการ จำนวน 6 โครงการ
dl
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านและซอยป่าช้า บ้านสวนป่า หมู่ที่ 14
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ)
dl
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 7 ชุด บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าห
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างออกแบบ จำนวน 12 โครงการ
dl
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ( โครงการอาหารเสริม (นม)ประจำปีงบประมาณ 2567 )
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ)
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง (งานเรียงกล่องเกเบี้ยน) พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนวุติไซต์
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 (โครงการจ้างออกแบบจำนวน 3 โครงการ)
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านขาแหย่งพัฒนา
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
dl
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ที่ 12
dl
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567 (O14 ITA)
dl
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) โครงการอาหารเสริม (นม)ประจำปีงบประมาณ 2567