ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

99/9 หมู่ 5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

โทรฯ : 053-767465-7 แฟ็กซ์ ต่อ 107

อีเมล์ : maefaluang@live.com

fb อบต แม่ฟ้าหลวง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนดำเนินงาน

ติดตามและประเมินผล

ผลการจัดซื่้อจัดจ้าง

แผนจัดหาพัสดุ

คำนวณราคากลาง

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

รายงานการเงินประจำปี 2562

รายงานการเงิน ประจำปี 2561

ผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพ

สถานที่่ท่องเที่ยวในตำบล

คู่มือประชาชน

ร้านอาหาร

สินค้า OTOP

ร้องเรียนร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม

ภาพกิจกรรม อบต.แม่ฟ้าหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจประชาชน