ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
dl
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567