สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2561
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2561
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2561
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2561
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2562
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2563
dl
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2563
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2564
dl
ประกาศ รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2564
dl
ประกาศ รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2564
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2565
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2566
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2566
dl
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2566
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2567
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2567
dl
ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2567