ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558