ดาวน์โหลด

dl
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ
dl
คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
dl
คู่มือปฏิบัติงานควบคุมอาคาร
dl
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการรับสมัครเด็กปฐมวัย
dl
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
dl
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dl
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dl
แบบแจ้งความประสงค์ขอรับ/ไม่ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
dl
แผนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
dl
ระเบียบ กฏหมาย
dl
การจัดการองค์ความรู้ KM
dl
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dl
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
dl
AEC ประชาคมอาเซียน
dl
คู่มือประชาชน