รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (ในรอบ 6 เดือนแรก)