ปีงบ2565

dl
โครงการ สูงวัย รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
dl
โครงการ วัยทำงานปลอดภัยโควิด-19 อสม.บ้านอาข่าป่ากล้วย
dl
โครงการอบรมโรคโควิด-19 กลุ่มอสม.บ้านลาบา
dl
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
dl
โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส รร.ตชด.ศรีสมวงศ์
dl
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสำหรับนักเรียน รร.บ้านขาแหย่งพัฒนา
dl
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฎิบัติของโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงินเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 รร.บ้านป่าซางนาเงิน
dl
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม ศพด.ห้วยน้ำขุ่น
dl
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย แบบมีส่วนร่วม ศพด.บ้านป่าซางนาเงิน
dl
โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19(ATK)
dl
โครงการรู้เท่าทันป้องกัน COVID-19