ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562