เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

dl
ประกาศ สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบฯ 2563
dl
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
dl
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
dl
แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
dl
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
dl
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
dl
หนังสือมอบอำนาจ รับเบี้ยยังชีพ
dl
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
dl
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
dl
สรุปงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
dl
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565-ข้อมูล30กย65