คำนวณราคากลาง

dl
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารขายผลผลิตทางการเกษตร บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระยะ กม 0+906.00 ถึง 1+785) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน (ปาง2) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ จำนวน 1 คัน
dl
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ระยะ กม 1+785.00 ถึง 2+315.00) ณ ศูนย์หัตถกรรม บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ถึง บ้านปางพระราชทาน (ปาง2) หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 3 คัน
dl
เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ
dl
เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
dl
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน
dl
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) จำนวน 142 ชุด หมู่ที่ 1 – 19 ตำบลแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแ
dl
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 กว้าง 10.50 เมตร ยาว 28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
dl
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านสวนป่า หมู่ที่ 14 ถึง บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก
dl
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้
dl
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ 2 ตำบลระหว่างบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ถึงบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไร่สามัคคีตั้งแต่ถังเก็บน้ำหลังโรงเรียนจีนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าซอยบ้านผู้ใหญ่บ้านและซอยป่าช้า บ้านสวนป่า หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
dl
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างพนังกันดินพัง (งานเรียงกล่องเกเบี้ยน) พร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนวุติไซต์ 1 บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง