ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567