งานการเงินและบัญชี

dl
รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
dl
รายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
dl
งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
dl
รายงานการเงินประจำปี 2566
dl
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566
dl
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
dl
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566
dl
งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
dl
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
dl
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565
dl
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566
dl
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565
dl
รายงานการเงินประจำปี 2566
dl
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
dl
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
dl
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
dl
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564
dl
รายงานการเงิน ประจำปี 2565
dl
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
dl
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
dl
รายงานการเงิน ประจำปี 2564
dl
ผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563
dl
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563
dl
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
dl
รายงานการเงินประจำปี 2563
dl
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562
dl
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
รายงานการเงินประจำปี 2562
dl
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561