งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

dl
สนามกีฬากลาง สนามบาสเกตบอลบ้านห้วยไร่สามัคคี
dl
สนามกีฬาฟุตบอล บ้านห้วยไร่สามัคคี
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 1
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 2
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 3
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 4
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 5
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 6
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 7
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 8
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 9
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 10
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 11
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 12
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 13
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 14
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 15
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 16
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 17
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 17
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 18
dl
ลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ที่ 19