งานจัดเก็บรายได้

dl
ประกาศ เรื่อง การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
dl
ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
dl
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
dl
ประกาศ ผลการประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานชา และส่วนควบโรงงานชา
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องราคาาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องการประมูลจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
dl
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565
dl
ข้อบัญญัติ ตามพรบ.สาธารณสุข 2535
dl
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
dl
จดหมายข่าว กองคลัง
dl
ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
dl
ดาวน์โหลดเอกสาร