ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563