รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562