หน่วยตรวจสอบภายใน

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
นางสาววิรภัทร นิสาวัน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร :0828422959