หน่วยตรวจสอบภายใน

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
นางวิรภัทร บุตรจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวสุดารัตน์ รัฐสมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ