กองการศึกษา

นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจักรพันธ์ ใจอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรนิภา พรหมวสันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัญญาณัฐ ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาพร นามใส่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิภา ดำรงใจกุศล
ครู ค.ศ.2
นางสาวอุไรวรรณ ชัยประหลาด
ครู ค.ศ.2
นางสาวนาดี วิมลเลิศมงคล
ครู ค.ศ.2
นางสาวฐิตารีย์ เสรีสินธุ์
ครู ค.ศ.2
นางสาววิลาวัณย์ วิมลทองสกุล
ครู ค.ศ.2
นางสาวปิยะพร พิมลธิติกุล
ครู ค.ศ.2
นางจริยา วิเศษเพิ่มพร
ครู ค.ศ.2
นางสาวชนาภา แก้วรัตน์
ครู ค.ศ.2
นางสาวเกศริน ศิริ
ครู ค.ศ.2
นางอภิญญา อภิเสถียรพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางเจนนภา จันทาพูน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา เชื้อเมืองพาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริมาศ เขียวสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิริยา วิเศษศรีวิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางประทุม อยู่ลือ
ผู้ดูแลเด็ก
นางหมี่คู พงศวดาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงดาว วิเศษเงินทวี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลีเหมย นะทอ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมัชยา กันทรชัชวาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอาม ต๋าแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดาวัลย์ สีคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไล อภิสวัสดิ์สุนทร
จ้างเหมาบริการ
นายเชิดชัย พิมลสุขสมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ