กองการศึกษา

นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจักรพันธ์ ใจอินทร์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.พรนิภา พรหมวสันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.กัญญาณัฐ ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาพร นามใส่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจันทร์เพ็ญ ริยาพร้าว
ครู ค.ศ.2
น.ส.วิภา ดำรงใจกุศล
ครู ค.ศ.2
น.ส.นาดี วิมลเลิศมงคล
ครู ค.ศ.2
น.ส.อุไรวรรณ ชัยประหลาด
ครู ค.ศ.2
น.ส.วิลาวัลย์ วิมลทองสกุล
ครู ค.ศ.1
น.ส.ปิยะพร พิมลธิติกุล
ครู ค.ศ.1
นางจริยา วิเศษเพิ่มพร
ครู ค.ศ.1
น.ส.ชนาภา แก้วรัตน์
ครู ค.ศ.1
น.ส.เกศริน ศิริ
ครู ค.ศ.1
น.ส.ฐิตารีย์ เสรีสินธุ์
ครู ค.ศ.1
นางเจนนภา จันทาพูน
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สุกัญญา เชื้อเมืองพาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิริมาศ เขียวสา
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จิริยา วิเศษศรีวิโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางประทุม อยู่ลือ
ผู้ดูแลเด็ก
นางหมี่คู พงศวดาร
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ดวงดาว วิเศษเงินทวี
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ลีเหมย นะทอ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุมัชยา กันทรชัชวาล
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.อาม ต๋าแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางลัดดาวัลย์ สีคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอภิญญา อภิเสถียรพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไล อภิสวัสดิ์สุนทร
จ้างเหมาบริการ
นายเชิดชัย พิมลสุขสมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ