คณะผู้บริหาร

นายวีรชิต วรัญชิตกูล
นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :081-784-8868
นายวิทยา วิเศษเจริญธรรม
รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :089-261-4357
นายนพพล พิมลสกุลรักษา
รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :098-801-3171
นายสุภาพ ตาสามดี
เลขานุการนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :091-395-1530