สำนักปลัด

นายจตุพร หนูน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร :0979795666
นางสาวกังสดาล กันทะสร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวันชัย ห้วยไชย
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน นักทรัพยากรบุคคล
นายวันชัย ห้วยไชย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิราพร แก้วคำแปง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นายสมชาย พิมลเกษตรสิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรรถพล ยะจินดา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางณัฏฐา คงยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.วิมล ดำรงใจกุศล
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.สมาพร วิเศษเจริญธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเกวลิน ศิริ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนุชจิรา สันตุ้ยลือ
ผช.จพง.สาธารณสุข
นายมานะ ทะเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายภูริ ศุภรัตน์สุนทร
ผช.จพง.สวนสาธารณะ
นายสมเดช วิมลแก้วพร
พนักงานขับรถยนต์
นายอลงกรณ์ เทพเมืองไพร
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี หริชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายภีรสิทธิ์ ศิริ
คนงาน
นางอำพร แสนนาง
คนงาน
นายธนาสิทธิ์ ศิริ
คนงาน
นายทวี วิบูลทวีทรัพย์
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง สกุลเจริญวานิช
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วิบูลเจริญจิต
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤษดากร เยาว์ธานี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปวีณา ดวงประทีปสุข
จ้างเหมาบริการ
นายอาเช วิมลแก้วศรี
จ้างเหมาบริการ
นายมานพ วิมลสุขวิวัฒน์
จ้างเหมาบริการ
นายธีรัตน์ สัจถา
จ้างเหมาบริการ
นายสายันต์ พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นางสุดา พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวญาดา พันสุภะ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเตือนใจ แซ่ว่าง
จ้างเหมาบริการ
นายวรวัฒน์ จะตุเทพ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนฤทธิ์ศรา ไชยลังกา
จ้างเหมาบริการ
นายอาพี้ เบเช
จ้างเหมาบริการ
นายนัฐพล แก้วมณีวรรณ์
พนักงานกู้ชีพ
นายศุภกิจ พิมลเลิศมงคล
พนักงานกู้ชีพ
นายปฐมพงษ์ อุตมา
พนักงานกู้ชีพ
นายดำรงค์ ศิริ
พนักงานกู้ชีพ
นายสำราญ ไชยชยานันต์
พนักงานกู้ชีพ
นายสุรชัย สุขนภาสวัสดิ์
พนักงานกู้ชีพ
นายวิชัย วิบูลประเสริฐสิริ
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธชัย วิมลตระกูลศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายพีรศักดิ์ เชอหมื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายอิสัยยะ จรูญโกศลสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรพงศ์ วิบูลทวีทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย วิบูลเจริญจิต
พนักงานดับเพลิง
นายปะทิ จะอื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายสุชาติ วิมลเจริญกิจกุล
พนักงานดับเพลิง