สำนักปลัด

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกังสดาล กันทะสร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวันชัย ห้วยไชย
นักจัดการงานทั่วไป
นายนพเดช ใจคำมา
นิติกร
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายจรัสชัย อุปกิจ
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวจิราพร แก้วคำแปง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรรถพล ยะจินดา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมชาย พิมลเกษตรสิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางณัฏฐา คงยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.วิมล ดำรงใจกุศล
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.สมาพร วิเศษเจริญธรรม
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเกวลิน ศิริ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวชนิตา นาระต๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนุชจิรา สันตุ้ยลือ
ผช.จพง.สาธารณสุข
ว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.ณฐมน คำก้อน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายภูริ ศุภรัตน์สุนทร
ผช.จพง.สวนสาธารณะ
นายมานะ ทะเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นายสมเดช วิมลแก้วพร
พนักงานขับรถ
นายมนตรี หริชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายทวี วิบูลทวีทรัพย์
คนงาน
นางอำพร แสนนาง
คนงาน
นายอาพี้ เบเช
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย วิบูลเจริญจิต
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรจง สกุลเจริญวานิช
คนงานประจำรถขยะ
นายอาเช วิมลแก้วศรี
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษดากร เยาว์ธานี
จ้างเหมาบริการ
นายมานพ วิมลสุขวิวัฒน์
จ้างเหมาบริการ
นายสายันต์ พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นางสุดา พิมลวิทยาเลิศ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวญาดา พันสุภะ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวฐานิดา แก้วแก่น
จ้างเหมาบริการ
นายธีรัตน์ สัจถา
จ้างเหมาบริการ
นายธนาสิทธิ์ ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นายวรวัฒน์ จะตุเทพ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเตือนใจ แซ่ว่าง
จ้างเหมาบริการ
นางสาววิมล บุญหล้า
จ้างเหมาบริการ
นายภีรสิทธิ์ ศิริ
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนฤทธิ์ศรา ไชยมงคล
จ้างเหมาบริการ
นายนัฐพล แก้วมณีวรรณ์
พนักงานกู้ชีพ
นายศุภกิจ พิมลเลิศมงคล
พนักงานกู้ชีพ
นายปฐมพงษ์ อุตมา
พนักงานกู้ชีพ
นายดำรงค์ ศิริ
พนักงานกู้ชีพ
นายสำราญ ไชยชยานันต์
พนักงานกู้ชีพ
นายพนม กิตติสิริกุล
พนักงานกู้ชีพ
นายสุรชัย สุขนภาสวัสดิ์
พนักงานกู้ชีพ
นายวิชัย วิบูลประเสริฐสิริ
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธชัย วิมลตระกูลศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายพีรศักดิ์ เชอหมื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายอิสัยยะ จรูญโกศลสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรพงศ์ วิบูลทวีทรัพย์
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย วิบูลเจริญจิต
พนักงานดับเพลิง
นายปะทิ จะอื่อ
พนักงานดับเพลิง
นายสุชาติ วิมลเจริญกิจกุล
พนักงานดับเพลิง