ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562