หัวหน้าส่วนราชการ

นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :081 881 5996
นายสมบูรณ์ ประเทิง
รองปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :0931340975
นายจตุพร หนูน้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร :0979795666
นางสาวกมลวรรณ วังมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร :081 993 6952
นายอุทัย ทะวะดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :091 078 4798
นายอรรถวุฒิ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร :062 681 5993