กองคลัง

น.ส.กมลวรรณ วังมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ละมัย มโนพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
น.ส.กิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
น.ส.ละมัย มโนพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน นักวิชาการพัสดุ
น.ส.กิ่งแก้ว ชื่นพีรชัย
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.จิลาวัลย์ เครืออินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนันทิกานต์ จะกอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเรวดี ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกรภัค เปรมวัฒนชัย
จ้างเหมาบริการ