กองช่าง

นายอุทัย ทะวะดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง เกรียงเกษม
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสาวบุญญารัตน์ มะโนเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผช.นายช่างโยธา
นายบรรจง ยอลึ
ผช.นายช่างโยธา
นายอภิชัย พิมลเลิศมงคล
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวสุดารัตน์ รัฐสมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ