สมาชิกสภา

นายประเสริฐ คำลือ
ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายวีรยุทธ ฤกษ์เชิดชู
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
เลขานุการสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายสัจจา นวลลม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายภูวนาท ลาดแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวันชัย ปรีชาสถาพรกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายบัณฑิต จรูญโกศลเกษม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางมยุรา สิลาวงศกรกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสุรชาติ โสภณสุขสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายวัฒนพงษ์ พิมลสกุลรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายศักดิ์ชัย อภิสิริมงคล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
นายวันชัย วิเศษทรัพย์เกษม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายวัชระ วิบูลความดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
นายอภิชัย มาเยอะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
นายวีรยุทธ ฤกษ์เชิดชู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
นายรชต มาเยอะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
นายธนภูมิ โลชา
สมาชิก อบต. หมู่14
นายอดิศร อินทร์บุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
นางมาริสา ไอ่แสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
นายประเสริฐ คำลือ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
นายสมคิด เจริญดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18
นายนิชคุณ สุขเอื้ออังกูร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19