สมาชิกสภา

นายประเสริฐ คำลือ
ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :0869151653
นายวีรยุทธ ฤกษ์เชิดชู
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ฟ้าหลวง
เบอร์โทร :0820067271
นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต
เลขานุการสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง
นายสัจจา นวลลม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร :0947575485
นายภูวนาท ลาดแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร :0802991919
นายวันชัย ปรีชาสถาพรกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร :0821893564
นายบัณฑิต จรูญโกศลเกษม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร :0991389299
นางมยุรา สิลาวงศกรกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร :0979212189
นายสุรชาติ โสภณสุขสันต์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :0844612209
นายวัฒนพงษ์ พิมลสกุลรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร :0925340231
นายศักดิ์ชัย อภิสิริมงคล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร :0949087024
นายวันชัย วิเศษทรัพย์เกษม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร :0803101949
นายวัชระ วิบูลความดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร :0960387889
นายอภิชัย มาเยอะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร :0806723021
นายวีรยุทธ ฤกษ์เชิดชู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร :0820067271
นายรชต มาเยอะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร :0949208121
นายธนภูมิ โลชา
สมาชิก อบต. หมู่14
เบอร์โทร :0948427899
นายอดิศร อินทร์บุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15
เบอร์โทร :0827639919
นางมาริสา ไอ่แสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16
เบอร์โทร :0855842460/0912977371
นายประเสริฐ คำลือ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17
เบอร์โทร :0869151653
นายสมคิด เจริญดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 18
เบอร์โทร :0808529043
นายนิชคุณ สุขเอื้ออังกูร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 19
เบอร์โทร :0621184749