การจัดการองค์ความรู้ KM

dl
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
dl
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
dl
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
dl
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
dl
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
dl
ระเบียบสารบรรณ
dl
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
dl
คู่มือ การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
dl
บำเหน็จ บำนาญของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
dl
คู่มือการลาพนักงานส่วนตำบล
dl
คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ