ข่าวประชาสัมพันธ์

dl
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองของนักเรียน อัตราคนละ 2000 บาทต่อนักเรียน 1 คน)
dl
แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
dl
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลว ประจำปีการศึกษา 2564
dl
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดภาพวาด วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
dl
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขุ่นเนื่องจากสถานการณ์โควิดระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน2564
dl
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาข่าป่ากล้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 6-13 กันยายน2564
dl
ประกาศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (สมศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564