ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน