ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567