ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เรื่องยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานชา และส่วนควบโรงงานชา