สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

   โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง

   โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่ง คือ           

   ร.ร.บ้านขาแหย่งพัฒนา และร.ร.ตชด.ศรีสมวงศ์

   โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 แห่ง

   คือ ร.ร.ตชด.สังวาลย์วิท 8

   โรงเรียนระดับประถมศึกษาและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่ง คือ

   ร.ร.บ้านป่าซางนาเงิน และ ร.ร.อนุบาลแม่ฟ้าหลวง

   โรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง คือ

   ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคี

 

   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             19        แห่ง

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              12        แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   วัด / สำนักสงฆ์                                    3         แห่ง

   ศาลเจ้า                                              1         แห่ง

   โบสถ์                                                 15       แห่ง

สาธารณสุข

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล             3         แห่ง (ห้วยน้ำขุ่น/สามัคคีใหม่/ป่ายางมูเซอ)

   สถานีอนามัยประจำตำบล                      1         แห่ง (สอ.ดอยตุงฯ)

   สถานพยาบาลเอกชน                           --          แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   สถานีตำรวจ                                       1          แห่ง 

   สถานีบริการย่อย (ป้อมยามตำรวจ)            2          แห่ง

   สถานีดับเพลิง                                     1          แห่ง

   กองร้อยอาสารักษาดินแดน                      1          แห่ง