สภาพเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม ปลูกชา กาแฟ ไม้ดอก ไม้ประดับ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ขายของที่ระลึก นักบวช, นักสอนศาสนา, ค้าขาย และธุรกิจการท่องเที่ยว