สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

สภาพทั่วไป

               ตำบลแม่ฟ้าหลวงเดิมเป็นตำบลในเขตการปกครองของ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายหลังแยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ.2539 ตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบจำนวน 19 หมู่บ้าน

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่พิกัด UTM 0584338/2241192 โดยอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่ฟ้าหลวง ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรของเทือกเขาแดนลาวซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ทางด้านทิศเหนือของอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นป่าไม้ที่ปลูกขึ้นเมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมะ และสาขาของแม่น้ำคำ ประกอบด้วย ลำน้ำแม่เปิน  ห้วยไร่  และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ยังความชุ่มชื้นให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยชนชาวไทยภูเขาหลายเผ่าพันธุ์ ประกอบด้วย อาข่า ลาหู่ดำ ลาหู่แดง จีนยูนนาน ไทยลื้อ ไทยใหญ่ ไทยลั๊วะ ซึ่งอาศัยอยู่ตามหุบเขาและไหล่เขาอย่างปกติสุข มี 19 หมู่บ้านหลัก 5 หมู่บ้านบริวาร มีฐานะเป็นตำบลตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบล         แม่ฟ้าหลวง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มีอาณาเขตกว้างใหญ่ถึง 109 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,125 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

            อาณาเขตติดต่อ

 

                     ที่ตั้ง                    อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีเขตติดต่อดังนี้

                      ทิศเหนือ                ติดประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย

                      ทิศใต้                    ติดตำบลแม่สลองใน และตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน

                      ทิศตะวันออก          ติดตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย และตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน

                      ทิศตะวันตก            ติดตำบลเทอดไทย และประเทศพม่า

            พิกัด

            ละติจูด 20.269429

            ลองจิจูด 99.804527

 

            เนื้อที่ 109  ตารางกิโลเมตร หรือ 68,125 ไร่

 

            ภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,000 เมตร

 

            ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดู คือ

                           -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม–เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 C มีลักษณะร้อนชื้น

                           -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม –เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 22 C มีลักษณะฝนตกชุกและลมกรรโชก

                           -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C มีลักษณะหนาวถึงหนาวจัด

 

            จำนวนประชากร ทั้งหมด 12,425 คน แยกเป็นชาย 6,178 คน หญิง 6,247 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,228 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 102 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

            ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง 

                         - บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 รวม 948  จำนวนครัวเรือน 661 

                         บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 รวม 1521 จำนวนครัวเรือน 690 

                         บ้านป่าคา หมู่ที่ 3  รวม 258 จำนวนครัวเรือน 66 

                         บ้านสี่หลัง หมู่ที่ 4 รวม 696 จำนวนครัวเรือน 128 

                         บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ที่ 5 รวม 692 จำนวนครัวเรือน 227

                         - บ้านมูเซอป่ากล้วย หมู่ที่ 6 รวม 241  จำนวนครัวเรือน 115

                         - บ้านอาข่าป่ากล้วย หมู่ที่ 7 รวม 633  จำนวนครัวเรือน 227

                         บ้านลาบา หมู่ที่ 8 รวม 351 รวม จำนวนครัวเรือน 222

                         บ้านลิเช/ผ่าบือ  หมู่ที่ 9  รวม 372 จำนวนครัวเรือน 105

                         - บ้านจะลอ   หมู่ที่ 10 รวม 610 จำนวนครัวเรือน 208

                         - บ้านสามัคคีเก่า  หมู่ที่ 11 รวม  715 จำนวนครัวเรือน  218

                         บ้านป่าซางนาเงิน หมู่ที่ 12  รวม 318 จำนวนครัวเรือน 201

                         บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 13  รวม 421 จำนวนครัวเรือน 137

                         บ้านสวนป่า  หมู่ที่ 14 รวม 671  จำนวนครัวเรือน 212

                         บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15 รวม 538  จำนวนครัวเรือน 153

                         บ้านป่ายางมูเซอ/ป่ายางอาข่า หมู่ที่ 16 รวม 202 จำนวนครัวเรือน 86

                         - บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 รวม 1271 จำนวนครัวเรือน 309

                         - บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18 รวม 1244  จำนวนครัวเรือน 285

                         บ้านป่าซางแสนสุดแดน/ปางหนุนพัฒนา หมู่ที่ 19 รวม 338 จำนวนครัวเรือน 76