คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  พระตำหนักดอยตุง     ผดุงวัฒนธรรมชนเผ่า

      แดนเก่ายาฝิ่น      สู่ถิ่นสมเด็จย่า

 

 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเหมาะสม”

 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพสุจริตและกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มให้ยึดมั่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ฟื้นฟู อนุรักษ์ กิจกรรม งานประเพณี เทศกาลทุกศาสนา ทุกชนเผ่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอัตลักษณ์
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
พันธกิจที่ 5 พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำและแหล่งอาหารที่สำคัญแก่ราษฎร
พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้บริการอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

 คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

นายวีรชิต วรัญชิตกูล

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

 

เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

       แถลงกำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ภายใต้ วิสัยทัศน์ \\\"สังคมน่าอยู่ ส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสร้างเศรษฐกิจทันสมัย เพื่อตำบลแม่ฟ้าหลวง\\\" เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงกำหนดนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ดังนี้

1.ด้านการศึกษา

   1.1 เสริมสร้างเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาอย่างหลากหลาย และเท่าเทียม

2.ด้านนันทนาการและการกีฬา

   2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

   2.2 ขอรับการสนับสนุนการสร้างสนามฟุตซอล และส่งเสริมการเล่นฟุตซอลให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งอุปกรณ์การเล่นกีฬาที่หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

3.ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

   3.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินทุกชนชาติพันธ์ุอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

   3.2 ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คงอยู่

4.ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม

   4.1 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น โกโก้ อะโวคาโด ชาอัสสัม พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด

   4.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร และพัฒนาอาชีพต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

5.ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

  5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการส่งเสริมสุขภาพประชาชน และการบริการสาธารณสุขบนพื้นฐานที่มีคุณภาพ

  5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีศักยภาพทางสังคม ที่มีศักยภาพทางสังคม ที่ดี

 

 

                                                                                นายวีรชิต วรัญชิตกูล

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง